Plata prin SMS !

ANUNT ANGAJARE VATMAN


Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza, la sediul unitatii, concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

POSTUL VATMAN
Compartimentul Sectia Transport Electric
Nr. posturi 1 post - durata nedeterminata

Conditii de ocupare

- Studii medii;
- Permis de conducere pentru tramvai;
- Experienta minim 1 (unu) an ca vatman;
- Apt medical si psihologic pentru transport persoane;
- Fara antecedente pe linie de circulatie (cazier auto) legate de consum alcool sau accidente cu victima produse din vina candidatului;
- Cazier juridic fara antecedente penale;


Probele de concurs, notarea acestora si admiterea candidatilor
- Proba 1: consta in administrarea unui chestionar de circulatie. Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie sa obtina minim 22 de puncte. Proba este eliminatorie, iar candidatii respinsi la aceasta proba nu vor putea participa la celelalte probe.
- Proba 2: consta in parcurgerea unor probe de indemanare si manevrare a unui tramvai; proba se desfasoara in depoul societatii si este notata cu 100 puncte. Proba are pondere 50 % in nota finala.
- Interviu: consta in examinarea de catre comisia de concurs, pe baza unui chestionar strucurat, a cunostintelor candidatilor in ceea ce priveste structura retelei de transport si a sarcinilor si obligatiilor vatmanului. Proba este notata cu 100 puncte si are pondere 50 % in nota finala.
Bibliografie proba interviu: Rutele traseelor TCE - www.ratph.ro/Informatii/Rute trasee si Fisa postului - vatman (se obtine de la servicul Resurse Umane)
Desfasurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor si afisarea listei candidatilor admisi la concurs tinand cont de indeplinirea conditiilor de ocupare - 17.09.2018
2. Proba 1 se va desfasura la sediul TCE S.A. Ploiesti, in data de 18.09.2018, incepand cu ora 9,00
3. Proba 2 se va desfasura la sediul TCE S.A. Ploiesti, in data de 19.09.2018, incepand cu ora 9,00
4. Interviul se va desfasura sediul TCE S.A. Ploiesti, in data de 20.09.2018, incepand cu ora 9,00
5. Afisarea rezultatelor 21.09.2018, ora 10,00
6. Depunerea eventualelor contestatii: 21.09.2018 pana la ora 13,00
7. Afisarea rezultatelor finale: 25.09.2018

Dosarul de inscriere la concurs
Cei interesati vor depune la sediul TCE S.A. Ploiesti - Serviciul Resurse Umane, pana la data 14.09.2018, ora 12,00, dosarul de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere pentru participarea la concurs - tipizata;
- Curriculum vitae
- Actul de studii - (original si copie);
- Permis de conducere (original si copie);
- Cazier auto sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente pe linie de circulatie legate de consum alcool sau accidente cu victima produse din vina candidatului; candidatul declarat admis dupa proba 1, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului auto, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data afisarii rezultatelor finale;
- Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale; candidatul declarat admis dupa proba 1, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data afisarii rezultatelor finale;
- Documente din care sa rezulte experienta ceruta (carte de munca, adeverinta stagiu eliberata de angajator, etc.) - original si copie

Candidatul declarat admis va fi examinat din punct de vedere psihologic si medical si trebuie sa fie declarat apt pentru vatman - transport persoane. in caz contrar, nu va putea fi angajat.

NOTA: Se vor lua in considerare numai cererile intocmite cf. cerintelor de mai sus si depuse dupa data afisarii prezentului anunt.
Relatii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.