Plata prin SMS !

ANUNT DE RECRUTARE PENTRU POZITIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C Transport Calatori Express S.A Ploiesti

In conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, Primaria Municipiului Ploiesti anunta inceperea procesului de recrutare pentru 1 (un) post de membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Calatori Express S.A Ploiesti, reprezentant al autoritatii publice tutelare.

PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE
Procesul de identificare si selectie a celor mai potriviti candidati pentru postul de Administrator aflat in recrutare are urmatoarele etape:

ETAPA 1:
Depunerea dosarelor de candidatura: 30 zile de la data aparitiei anuntului de recrutare (08.01-08.02.2018) - Candidatii depun atat in format fizic cat si electronic documentele cerute in dosarele de candidatura; rezulta lista lunga provizorie.

ETAPA 2:
Evaluarea dosarelor de candidatura: Maxim 5 zile de la expirarea anuntului de recrutare (08-12.02.2018) - Evaluam conformitatea administrativa a dosarelor si eligibilitatea candidaturilor. in caz de neclaritati solicitam candidatilor clarificari; rezulta lista lunga definitiva.

ETAPA 3:
Selectia initiala: Maxim 7 zile de la data elaborarii listei lungi (12-14.02.2018) - Candidatii aflati pe lista lunga definitiva vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati online sau telefonic. Se face o prima evaluare a competentelor si trasaturilor si o prima ierarhizare a candidatilor; rezulta lista scurta.

ETAPA 4:
Selectia finala: Maxim 10 zile de la stabilirea listei scurte (15-20.02.2018) - Candidatii care au depus declaratiile de intentie in dosarul de candidatura participa la interviul de selectie finala. In aceasta etapa se puncteaza competentele si trasaurile candidatilor, atat pe baza interviului cat si a declaratiei de intentie. La final se elaboreaza lista ierarhizata a candidatilor din care se vor face propunerile de nominalizare. Candidati propusi spre nominalizare si acceptati vor semna contractul de mandat; rezulta propunerea de nominalizare.

Toate aceste etape sunt eliminatorii.
Candidatii vor fi informati in mod operativ si transparent, telefonic si pe e-mail, de eventualele schimbari aparute in planul de derulare a acestor etape, precum si de rezultatele obtinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapa a acestui proces.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidatii pe care ii cautam pentru a-i recomanda sa ocupe postul aflat in recrutare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

a)au cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
b)cunosc foarte bine limba romana (scris si vorbit);
c)sunt absolventi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licenta (sau echivalent) in cadrul unei institutii de invatamant superior din domeniul juridic, economic, tehnic;
d)au cel putin 10 ani de vechime in posturi de administratie publica si cel putin 5 ani de experienta in management, consultanta in management sau coordonare proiecte de infrastructura urbana, experienta dobandita in companii din sectorul public sau privat, in unitati administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora;
e)nu se afla in conflict de interese care sa ii(le)faca incompatibili(e) cu exercitarea functiei de administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al S.C Transport Calatori Express S.A. Ploiesti;
f)nu au fost destituiti(te) dintr-o functie din cadrul unor institutii publice sau al unor intreprinderi cu capital majoritar de stat sau sa nu fi avut incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
g)nu au fost condamnati(te) definitiv printr-o hotarare judecatoreasca pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni contra infaptuirii justitiei, infractiuni de fals, infractiuni contra patrimoniului, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desavarsite cu intentie care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei;
h)nu au facut politie politica, asa cum este definita prin lege;
i)Indeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si Hotararea de Guvern nr. 722/2016;
j)au capacitate deplina de exercitiu;
k)sunt apti din punct de vedere medical;
nu exercita concomitent mai mult de 3 mandate de administrator si/sau membru al unui Consiliu de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURA
Dosarele de candidatura vor fi depuse pana cel tarziu in data de 08 februarie 2018, ora 16.30, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: "Candidatura pentru postul de Administrator al TCE Ploiesti" / Nume si Prenume candidat la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, din Ploiesti, Palatul Administrativ, Blvd. Republicii, nr. 2, precum si in format electronic, pe adresa de e-mail: 109@pluri.ro. Depunerea pe suport hartie a tuturor documentelor pentru candidatura, solicitate prin prezentul anunt de selectie, este obligatorie. Dosarele de candidatura pe suport hartie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin posta sau curier la adresa mai-sus mentionata. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cat si documentele atasate vor trebui sa contina in mod obligatoriu numele si prenumele candidatului si denumirea societatii (de exemplu "Candidatura pentru postul de Administrator al TCE Ploiesti Nume_Prenume" respectiv "CV Nume_Prenume TCE").

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
Dosarele de candidatura vor contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a.Opis documente;

b.Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;

c.Adeverinta medicala;

d.Cazierul judiciar;

e.Cazier fiscal;

f.Copii:
1.Copia actului de identitate;
2.Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
3.Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
4.Copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala ceruta (obligatoriu extras Reges/Revisal si copie carnet de munca, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.)

g.Formulare:
1. Cerere de inscriere;
2.Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate.
3.Acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor.
4.Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal.
5.Declaratie de interese.

h. Declaratia de intentie, elaborata conform prevederilor HG 722/2016;

Declaratia de intentie se va introduce intr-un plic separat si sigilat pe care se va specifica: "Declaratie de intentie/Nume si prenume/ Postul pentru care se aplica TCE Ploiesti", plic care va fi introdus la randul lui in dosarul de candidatura.

Modelele de formulare se gasesc si pot fi descarcate de pe site-urile www.ploiesti.ro si www.ratph.ro

Criterii de competenta
-Competente profesionale specifice sectorului
-Competente profesionale de importanta strategica;
-Competente de guvernanta corporativa;
-Competente sociale si personale;
-Experienta profesionala pe plan national si international;
-Aliniere cu scrisoarea de asteptari;

Trasaturi
-Reputatie personala si profesionala;
-Independenta;
-Expunerea politica;
-Integritate;
-Capacitatea de actiune si de decizie individuala si colectiva;
-Spirit de echipa.

Comunicarea cu candidatii
Pe intreg parcursul acestui proces de selectie, comunicarea cu candidatii se va face prin e-mail si telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail si numarul de telefon trecute in CV sa fie corecte.
Lista lunga, lista scurta si propunerile de nominalizare au caracter confidential si nu vor fi publicate; rezultatele obtinute de candidati pe fiecare din etapele procesului de selectie le vor fi comunicate acestora individual in modalitatile descrise mai sus.


Contestatii
Legislatia de guvernanta corporativa aplicabila inclusiv proceselor de recrutare si selectie a candidatilor pentru postul de Administrator nu prevede contestatii. Totusi, din dorinta de a asigura maxima transparenta a procesului de recrutare si selectie, vom raspunde prompt cererilor de clarificari formulate de catre candidati, cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si care nu implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati. Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura, cu specificatia pe plic "Cerere de clarificari privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selectie initiala sau selectie finala) TCE_ Nume Prenume") iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul "Cerere clarificari Nume Prenume".
Cererile de clarificari se depun in termen de maxim 24 ore de la primirea rezultatelor si li se va raspunde in acelasi termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea cererii.