Plata prin SMS !

ANUNT DE PARTICIPARE SELECTIE CONSILIER JURIDIC


S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza, la sediul societatii din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul Biroului Juridic, dupa cum urmeaza:

CONDITII DE OCUPARE:
- Cetatean roman, ce are exercitiul drepturilor civile;
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specialitate stiinte juridice - drept;
- Experienta: minim 5 ani in specialitatea studiilor;
- Nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003;
- Apt medical si psihologic pentru postul de consilier juridic.

DESFASURAREA CONCURSULUI:
1. Depunerea dosarului de inscriere la concurs: termen limita 05.01.2018, ora 12:00;
2. Verificarea dosarelor si afisarea listei candidatilor admisi la concurs tinand cont de indeplinirea conditiilor de ocupare - 08.01.2018;
3. Proba scrisa se va desfasura la sediul S.C. T.C.E. S.A., in data de 09.01.2018, incepand cu ora 9:00;
4. Interviul se va desfasura la sediul S.C. T.C.E. S.A., in data de 10.01.2018, incepand cu ora 10:00;
5. Afisarea rezultatelor - 11.01.2018;
6. Depunerea eventualelor contestatii: 12.01.2018 - ora 12:00;
7. Solutionarea contestatiilor. Afisarea rezultatelor finale: 15.01.2018, ora 15:00.
Nota: Doar candidatii selectati vor fi anuntati telefonic si/sau prin email.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA:
- Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare - Cartile a V-a si a VI-a;
- Codul de procedura civila;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Ordinul M.A.I. nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
- O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

PROBELE DE CONCURS, NOTAREA ACESTORA SI ADMITEREA CANDIDATILOR

Proba scrisa: administrarea unui chestionar privind testarea cunostintelor teoretice de specialitate, notat cu 100 puncte.

Interviu: notat cu 100 puncte si care cuprinde cerinte referitoare la cunoasterea modului de organizare si functionare a unei societati comerciale pe actiuni cu capital majoritar de stat;

Pentru a fi admis candidatul trebuie sa obtina minim 70 de puncte la fiecare dintre probe. Va fi declarat castigator al concursului candidatul care va obtine cel mai mare punctaj al notei finale calculata ca medie aritmetica a punctajului obtinut la proba scrisa si a punctajului de la interviu;

DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS:
Cei interesati vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti - Serviciul Resurse Umane, pana la data 05.01.2018, urmatoarele documente:
- Cerere pentru participarea la concurs;
- Curriculum vitae;
- Copii ale actelor de studii;
- Copia carnetului de munca si /sau, dupa caz, adeverinta sau orice alt document prin care sa se ateste vechimea in munca si experienta necesara ocuparii postului;
- Cazier judiciar;
- Aviz phihologic - apt consilier juridic;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Copie act identitate.
Documentele in copii vor fi prezentate alaturi de original pentre certificare.

Relatii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.