Plata prin SMS !

ANUNT SELECTIE ADMINISTRATORI - MEMBRII IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TCE PLOIESTI


S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti declanseaza procedura de selectie in vederea desemnarii a 5 administratori -membri in Consiliul de Administratie al societatii, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si Hotararea de Guvern nr. 722/2016.

Initierea procedurii de selectie in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr. 111/2016, se face in temeiul prevederilor art. 7 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 20 din 25.11.2016.

Procedura de selectie in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii, se face cu respectarea art. 29(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 prin contractarea expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane "S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L."

Procesul de recrutare si selectie se va desfasura la sediul S.C. Transport Calatori Express S.A din Ploiesti, str. Gageni nr.88, in perioada 24.02 -30.04.2017.

Obiectivul general al societatii:

Obiectivul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti este imbunatatirea calitatii si eficientizarea serviciilor de transport public al municipiului Ploiesti.

Durata mandatului: 4 ani

Procedura de recrutare si selectie:
Procesul de recrutare si selectie cuprinde trei etape:
1.Selectia dosarelor de inscriere;
2.Selectia initiala a candidatilor selectati (Interviu de selectie initiala);
3.Selectia finala a candidatilor (declaratie de intentie si interviu de selectie finala).

Conditii generale si specifice de participare la procesul de recrutare si selectie:

Conditii generale:

-Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
-Cunoaste limbii romane scris si vorbit;
-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta. Experienta relevanta in activitatea de conducere a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile, inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat;
-Se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;
-Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
-Sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta eliberata de catre policlinica in raza careia se afla domiciliul.

Conditii specifice:

a. Conditii pentru cei minim doi administratoeri care trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani:
-studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic sau juridic;
-experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;

b. Conditii pentru acel administrator care are statut de functionar public
-studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,;
-dovada statutului de functionar public.

c. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii comune:

-Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
-Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala constituie un avantaj.

Criteriile de selectie/evaluare:

1.Indeplinirea cerintelor si a conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;

2.Indeplinirea criteriilor de competenta:

a.Competente de importanta strategica/tehnica:
i.Formulare de strategii si concepte

b.Competente de management:
i.Conducere;
ii.Planificare;
iii.Organizare.

c.Competente de guvernanta corporativa;

d.Competente sociale si personale:
i.Capacitate de decizie;
ii.Capacitate de analiza;
iii.Comunicare (orala si scrisa).

e.Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionari

Documente necesare pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti.

Dosarele candidatilor trebuie sa contina:
1.Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;
2.Curriculum vitae - in format Europass;
3.Copie act de identitate;
4.Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit decel de pe actul de identitate;
5.Copii dupa actele de studii - diploma de studii superioare precum si dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
6.Documente/adeverinta din care sa ateste experienta in administrarea/managementul unor intreprinderi publice (regii autonome sau societati comerciale, inclusiv societati comerciale din sectorul privat; ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.);
7.Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are cazier judiciar;
8.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
9.Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;
10.Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;
-Dosarul candidatului pentru functiile de membru al Consiliului de Administratie cu studii economice si experinta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani trebuie sa contina documente doveditoare privind studiile si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar;
11. Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate;
12.Acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor;
13.Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal;
14.Declaratia de interese;
15.Dovada calitatii de functionar public (pentru Functionarul public).

Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati, data, ora si locul desfasurarii urmand sa fie anuntate pe site-ul SC Transport Calatori Express SA Ploiesti.
Doar candidatii eligibili vor fi contactati . Societatea isi rezerva dreptul de a evalua numai candidatii selectati.

Candidatii interesati isi pot depune dosarele pana la data de 27.03.2017, ora 14:00, data limita pentru depunerea acestora la Registratura Societatea Transport Calatori Express S.A. Ploiesti.

Dosarele de candidatura continand documentele solicitate vor fi depuse in plic inchis la Registratura S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti din str. Gageni nr. 88 , pana la data de 27.03.2017 sau pot fi trimise prin posta, pana la aceeasi data, la aceeasi adresa. Pe plic se va mentiona:
"Aplicatie pentru Consiliul de Administratie/A nu se deschide pana la data de 27.03.2017, ora 14.00".

Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

Art. 28 si 29 din OUG 109:
Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozitiilor legale.