Plata prin SMS !

ANUNT SELECTIE DIRECTORI


Anuntul privind selectia candidatilor pentru posturile de Director General si Director Financiar ai S.C.TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011

Consiliul de Administratie al S.C.Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza concurs in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru ocuparea posturilor de Director General si Director Financiar.


Conditii de participare la concurs

Candidatii care doresc sa aplice pe unul din cele doua posturi trebuie:
a) sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana (scris si vorbit);
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;
e) sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, juridic sau tehnic pentru postul de director general, respectiv in domeniul economic pentru postul de director financiar;
f) sa nu fi fost revocat dintr-o functie de conducere (director sau functii similare) a unor intreprinderi publice, asa cum este prevazut de art. 36 alin 7 din OUG 109/2011;
g) sa nu se afle in conflict de interese care sa il faca incompatibil cu exercitarea functiei pentru care candideaza;
h) sa nu aiba antecedente penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
i) sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, asa cum este definita prin lege;
j) pentru postul de director general: sa aiba experienta in consultanta in management sau in activitate de conducere (director, sef departament, sef sectie, sef serviciu) a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale din sectorul privat de minim 5 ani; constituie avantaj experienta in cadrul persoanelor juridice de drept public ori privat din domeniul principal de activitate al societatii;
k) pentru postul de director financiar: sa aiba experienta in consultanta in management sau in activitate de conducere (director, sef departament, sef serviciu) in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale din sectorul privat de minim 5 ani.


Concursul pentru ocuparea acestor doua posturi se va desfasura astfel:

A. Depunerea, evaluarea si selectia dosarelor de candidatura

Atat dosarele candidatilor care aplica pentru postul de Director General cat si cele ale candidatilor care aplica pentru postul de Director Financiar trebuie sa contina:
a) Opis documente;
b) Cererea de inscriere (download formular cerere);
c) Copia actului de identitate;
d) Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
e) Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
g) Copii ale documentelor care dovedesc experienta ceruta ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.)
h) Cazierul judiciar;
i) Adeverinta medicala;
j) Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate, acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor, consimtamantul de prelucrare a datelor cu caracter personal (download formular declaratie).

Dosarele de candidatura vor fi depuse la Registratura societatii/trimise prin posta cu confirmare de primire pana cel tarziu in data de 19 ianuarie 2017, de luni pana joi 7:00 15:00, vineri 7:00 13:00, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: "Procedura de recrutare S.C.TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI / Pozitia pentru care se aplica / Nume si prenume candidat", la sediul din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, jud. Prahova.
Organizarea si derularea acestei etape este integral responsabilitatea expertului independent contractat, respectiv S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

B. Selectia initiala

Etapa consta in evaluarea competentelor generale ale candidatilor prin :
a. Centru de evaluare;
b. Interviul de selectie initiala.

Competente generale evaluate, comune celor doua posturi:
1. Capacitatea de a gestiona talente;
2. Capacitatea de monitorizare si control;
3. Capacitatea de a gestiona schimbarea;
4. Capacitatea de a comunica in scris si oral la nivelul cerintelor functiei;
5. Capacitatea de reprezenta organizatia cu succes in diferite medii (reprezentativitate).

Competente generale evaluate pentru postul de Director General:
1. Capacitatea de a planifica in mod activ;
2. Capacitatea de a gestiona procese, organizare;
3. Capacitatea de a conduce (leadership);
4. Capacitatea de a gestiona climatul social si dialogul social;
5. Capacitatea de a gestiona costuri;

Competente generale evaluate pentru postul de Director Financiar:
1. Capacitatea de a planifica activitati si fluxuri financiare in mod activ;
2. Capacitatea de a gestiona procese de management financiar, organizare;
3. Capacitatea de a conduce o echipa (team leadership);
4. Capacitatea de a-si asuma un rol de moderator al dialogului social;
5. Capacitatea de a gestiona costuri la nivelul intregii organizatii;

Organizarea si derularea acestei etape este integral responsabilitatea expertului independent contractat, respectiv S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L., care va submite Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie lista scurta cu maxim 5 candidati pe fiecare post.
Programarea candidatilor de pe lista lunga la probele centrului de evaluare si la interviu se va face de catre expert telefonic si in scris.
Candidatilor de pe lista scurta li se va cere ca in termen de maxim 15 zile de la data nominalizarii pe lista scurta sa depuna declaratia de intentie la Registratura S.C. Transport Calatori S.A. Ploiesti.

C. Selectia finala

Etapa consta in:
a. Evaluarea competentelor profesionale specifice si a declaratiei de intentie;
b. Interviul de selectie finala.

Competente profesionale specifice evaluate pentru postul de Director General:
1. Capacitatea de a elabora strategii, planuri strategice si planuri de actiune care sa asigure indeplinirea misiunii organizatiei, precum si de a asigura integrarea cascadata a acestora in intreaga organizatie;
2. Capacitatea de a elabora si operationaliza actiuni si masuri strategice de management referitoare la organizarea si functionarea in conditii de maximizare a eficientei organizatiei;
3. Capacitatea de a identifica si operationaliza solutii manageriale in vederea cresterii nivelului de performanta al organizatiei;
4. Capacitatea de a identifica si operationaliza cresterea accesibilizarii activelor administrate de organizatie;
5. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri privind optimizarea costurilor si atragerea de fonduri interne si externe pentru organizatie ;
6. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri privind cresterea profitului organizatiei;
7. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri privind optimizarea dialogului social si a climatului social al organizatiei;
8. Capacitatea de a armoniza contributia proprie prezentata cu cadrul legislativ in vigoare;
9. Capacitatea de a gestiona relatia organizatiei cu toti factorii interesati, privati sau publici, inclusiv societatea civila;
10. Abordarea rolului complex al organizatiei de echilibrare a atributiilor economice, ecologice si sociale;
11. Alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si conformitatea continutului acesteia cu cerintele legislatiei in vigoare.

Competente profesionale specifice evaluate pentru postul de Director Financiar:
1. Capacitatea de a planifica activ si realist bugetul general al societatii, bugetul de investitii si fluxul de numerar;
2. Capacitatea de a elabora si operationaliza actiuni si masuri strategice de management referitoare la organizarea si functionarea in conditii de maximizare a eficientei Directiei Financiare a organizatiei si a proceselor si subproceselor de management financiar;
3. Capacitatea de a identifica si operationaliza solutii financiare in vederea cresterii nivelului de performanta financiara al organizatiei;
4. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri de rentabilizarea activelor administrate de organizatie;
5. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri privind optimizarea costurilor organizatiei;
6. Capacitatea de a concepe si operationaliza atragerea de fonduri interne si externe pentru organizatie;
7. Capacitatea de a identifica si operationaliza masuri privind cresterea profitului organizatiei;
8. Capacitatea de a armoniza contributia proprie prezentata cu cadrul legislativ in domeniul financiar-contabil in vigoare;
9. Capacitatea de a gestiona relatia organizatiei cu terti relevanti pentru postul detinut;
10. Capacitatea de a armoniza constrangerile financiare ale societatii cu imperativele tehnice, sociale si operationale;
11. Alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si conformitatea continutului acesteia cu cerintele legislatiei in vigoare.

Organizarea si derularea acestei etape este responsabilitatea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, care va evalua declaratiile de intentie, va derula si puncta interviul de selectie finala si va decide asupra candidatilor acceptati. Pe tot acest parcurs Consiliul de Administratie va fi asistat de expertul independent contractat, S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.

Programarea candidatilor de pe lista scurta la interviul de selectie finala se va face de catre expert telefonic si in scris.
Fiecarui candidat i se va comunica telefonic si in scris rezultatul obtinut la finele fiecarei etape, fiecare dintre acestea fiind eliminatorie.

Selectia candidatilor se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii, asigurandu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul conducerii societatii.

Formularele necesare a se completa de catre candidati se pot descarca de pe site-ul societatii www.ratph.ro sectiunea Ultima ora/ Anunt selectie directori.

Relatii suplimentare cu privire la desfasurarea selectiei se pot obtine la telefon 0744500904, persoana de contact Ioana Madalina Popescu.