Plata prin SMS !

ANUNT ANGAJARE

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti organizeaza, la sediul societatii din Ploiesti, str. Gageni, nr. 88, selectie pentru ocuparea prin concurs a urmatoarelor posturi vacante:

•30 de controlori legitimatii calatorie, cu norma întreaga, pe durata nedeterminata;
•22 de casieri toneta, cu norma întreaga, pe durata determinata de 4 luni.

Conditii de ocupare post :
- varsta minima 18 ani pentru controlor legitimatii calatorie, respectiv 21 ani pentru casier toneta;
- studii medii (minim 10 clase);
- fara antecedente penale;
- apt medical si apt psihologic;

Probe stabilite pentru concurs
- interviu (proba eliminatorie): 17.12.2015 – 18.12.2015, începand cu ora 9:00.

Programarea la interviu va fi afisata la sediul societatii în data de 16.12.2015.
-candidatii selectati în urma interviului vor sustine proba scrisa dupa cum urmeaza:
• pentru controlor legitimatii calatorie: proba scrisa privind testarea cunostintelor teoretice si testarea psihologica în data de 22.12.2015;
•pentru casier toneta: proba scrisa privind testarea cunostintelor teoretice în data de 23.12.2015.

Lista candidatilor selectati si programarea la proba scrisa vor fi afisate la sediul societatii în data de 21.12.2015.

Bibliografia si calendarul de desfasurare a concursului se gasesc pe site – ul societatii www.ratph.ro , sectiunea „Ultima ora” sau la sediul societatii – serviciul Resurse Umane.

Cei interesati vor depune la sediul S.C. TCE S.A. Ploiesti – Serviciul Resurse Umane, pana la data 15.12.2015, ora 12,00 dosarul de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere pentru participarea la concurs;
- Curriculum vitae;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
- Copii ale actelor de studii;
- Copia carnetului de munca si /sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea în munca;
- Copie act identitate.

Copiile actelor prezentate vor fi însotite de original în vederea certificarii de catre Serviciul Resurse Umane. În procesul de selectie se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în termenul prezentului anunt. Informatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543751, int. 240.