Plata prin SMS !

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

I. Privind concursul organizat pentru ocuparea postului de EXPERT ACHIZITII PUBLICE din cadrul Biroului Achizitii

1) TEMATICA
•Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica;
•Tipuri de contracte de achizitie publica;
•Domeniu de aplicare. Exceptii;
•Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica;
•Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
•Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica;
•Reguli pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
•Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor;
•Criterii de calificare si selectie;
•Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica;
•Evaluarea ofertelor;
•Garantia de participare. Garantia de buna executie;
•Finalizarea procedurilor de atribuire;
•intocmirea dosarului de achizitie publica;
•Contractele sectoriale;
•Solutionarea contestatiilor;
•Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie prin utilizarea mijloacelor electronice;
•Utilizarea sistemului de achizitii publice;
•Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie;

2) BIBLIOGRAFIA
•Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
•Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
•Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
•Manual de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice, pentru autoritati contractante, publicat pe www.seap.ro.II. Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de SPECIALIST RESURSE UMANE din cadrul Serviciului Resurse Umane

1) TEMATICA
•Intocmirea, modificarea si incetarea contractului individual de munca;
•Conditii si documente necesare la angajare;
•Regulament intern, abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile, contractul colectiv de munca;
•Office 2007: WORD – tehnoredactare documente, formatare si stiluri, inserare simboluri, crearea de tabele;
•Office 2007: EXCEL – tipuri de date, formatare registre calcul, functii.

2) BIBLIOGRAFIA
•Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordinul 64 / 2003 - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 263/2010-privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
•O.U.G. 111/2010-privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
•Legea nr. 62 / 2001 – Dialogul social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Pachet MS Office 2007.


III. Pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul Serviciului Resurse Umane

1) TEMATICA
•Intocmirea, modificarea si incetarea contractului individual de munca;
•Fisa postului, evaluarea performantelor profesionale;
•Regulament intern, abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile, contractul colectiv de munca;
•Necesar de personal, analize si statistica personalului;
•Instruirea si formarea profesionala;
•Office 2007: WORD – tehnoredactare documente, formatare si stiluri, inserare simboluri, crearea de tabele;
•Office 2007: EXCEL – tipuri de date, formatare registre calcul, functii.

2) BIBLIOGRAFIA
•Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordinul 64 / 2003 - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 62 / 2011 – Dialogul social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•OUG 129 / 2000 – privind formarea profesionala a adultilor, republicata;
•Pachet MS Office 2007.


IV. Privind concursul organizat pentru ocuparea postului de ELECTRONIST (DCT) din cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei

1) TEMATICA
•Dispozitive electronice;
•Sisteme electronice pentru tehnica de calcul;
•Tehnologia retelelor de comunicatii;
•Sisteme si medii de comunicatii;
•Bazele retelelor de calculatoare.

2)BIBLIOGRAFIA
•Literatura de specialitate.