Plata prin SMS !

ANUNT de selectie/evaluare pentru functia de Administratori ai S.C. Transport Calatori Express S.A. PLOIESTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti ?n calitate de autoritate tutelara, ?n conformitate cu O.U.G.nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta inceperea procesului de selectie/evaluare in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliului de administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A., dupa cum urmeaza:
- 4 membri cu experienta in administrarea/managementul a/al unor intreprinderi publice ori a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat; dintre care unul obligatoriu sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

- 1 membru din cadrul autoritatii publice tutelare - functionar public sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;

Selectia/evaluarea prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei incidente in vigoare, cu respectarea obligatiei ca cel putin unul din membrii Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, iar un membru sa fie selectat din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie selectati trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art 1382 din Legea nr. 31/1990.
Durata mandatului: 4 ani
Procedura de selectie/evaluare cuprinde doua etape:
1. Selectia dosarelor de inscriere;
2. Evaluarea candidatilor selectati (Interviu).

Criteriile de selectie/evaluare sunt:
1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
2. Cunostinte privind guvernanta corporativa;
3. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:
a) Capacitate de luare a deciziei;
b) Orientare catre rezultate;
c) Capacitatea de rezolvare de probleme;
d) Capacitatea de analiza si sinteza;
e) Capacitate de control;
f) Abilitati de comunicare.

CONDITII GENERALE SI CONDITII SPECIFICE:
Conditii generale:

- cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoastea limbii romane scris si vorbit;
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta. Constituie avantaj prezentarea de catre candidati a altor alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
- experienta relevanta in activitatea de conducere a unor interprinderi publice sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a S.C. Transport Calatori Express S.A., inclusiv al unor societati comerciale din sectorul privat;
- capacitate deplina de exercitiu;
- Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal; pentru acte de concurenta neloiala;
-Sa nu exercite concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/ intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei;
- sa fie apti din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta eliberata de catre policlinica in raza careia se afla domiciliul.

Conditii specifice:

I. Pentru functia de membru in Consiliu de administratie al SC Transport Calatori Express SA cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic;
- experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;
- experienta minim 5 ani in activitatea de administrare / management a/al unor intreprinderi publice profitabile sa a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale pentru care candideaza.
II. Pentru functia de membru in Consiliu de Administratie, al SC Transport Calatori Express SA – functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare:
- studii superioare de lunga durata si experienta in activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii comerciale.
- dovada calitatii de functionar public;

Documente necesare pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de membrii ai Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti.
1. Cerere de inscriere, si un OPIS al documentelor dosarului;
2. Copie act de identitate;
3. Curriculum vitae – in format Europass;
4. Copii legalizate dupa actele de studii - diploma de studii superioare precum si dupa alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
5.Documente/adeverinta in original din care sa ateste experienta in administrarea/managementul unor intreprinderi publice( regii autonome ) sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice ( regiei autonome ), inclusiv societati comerciale din sectorul privat;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
8. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza;
9. Copie carnet de munca si extras REVISAL sau Adeverinta dupa caz;
9.1 Dosarul candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Administratie cu studii economice si experinta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani trebuie sa contina documente doveditoare privind studiile si experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar;
10. Declaratie-notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte numarul de mandate ca administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, precum si mentiunea ca are/nu are statut independent potrivit art.138^1 din Legea nr. 31/1990;
11. Declaratie-notariala pe propria raspundere, prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) coroborat cu art.731 din Legea 31/1990, nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala si ca nu se afla in conflict de interese sau in incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003;
12. Declaratie scrisa pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca aplicantul nu a fost sanctionat pentru acte de concurenta neloiala;
13. Declaratie – notariala pe propria raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate;
14. Scrisoare de recomandare.(optional)


Bibliografie:
1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanta de Guvern nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
3. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 82/1991- Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea 273/2006 Finante publice locale modificarile si completarile ulterioare
8. Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de servicii publice modificarile si completarile ulterioare
9. O.U.G. 34/2006 Privind atribuirea contractelor de achizitii publice modificarile si completarile ulterioare
10. Hotararile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a caror prevederi sunt aplicabile societatii.
Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

Candidaturile si documentele solicitate se depun in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, la Registratura SC Transport Calatori Express SA Ploiesti, din Ploiesti, strada Gageni 88, in programul de lucru (luni- joi : 08:00-15:30, vineri: 08:00-13:00). Acestea vor fi prezentate in plic inchis si sigilat, pe care va fi mentionat numarul de inregistrare, data si ora depunerii la registratura.
Pe plic se va mentiona “Candidatura pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA.
"Candidatura pentru 3 posturi vacante - membrii ai Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti", precum si numele si prenumele candidatului in clar.
"Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti cu studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani", precum si numele si prenumele candidatului in clar.
"Candidatura pentru 1 post vacant – membru al Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti - functionar public, reprezentant al autoritatii publice tutelare", precum si numele si prenumele candidatului in clar.

Doar candidatii eligibili vor fi contactati.
Rezultatul selectiei dosarelor se va publica pe site-ul SC Transport Calatori Express SA Ploiesti.
Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate pe site-ul SC Transport Calatori Express SA Ploiesti.