Plata prin SMS !

BAREM SUBIECTE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC


1. Cuprinsul cererii de chemare in judecata 15 puncte

ART.194
Cererea de chemare in judecata va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
b) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Dovada calitatii de reprezentant, in forma prevazuta la art. 151, se va alatura cererii;
c) obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. Pentru imobile, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;
d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 150. Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. in cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;
f) semnatura.

2. Contractul individual de munca cu timp partial- 15 puncte

ART. 103
Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.

ART. 104
(1) Angajatorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin contracte individuale de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp partial.
(2) Contractul individual de munca cu timp partial se incheie numai in forma scrisa.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.

ART. 105
(1) Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:
a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;
b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.
(2) in situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

ART. 106
(1) Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

ART. 107
(1) Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma, fie de la un loc de munca cu fractiune de norma la un loc de munca cu norma intreaga sau de a-si mari programul de lucru, in cazul in care apare aceasta oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat sa informeze la timp cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.
(3) O copie a anuntului prevazut la alin. (2) se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.
(4) Angajatorul asigura, in masura in care este posibil, accesul la locuri de munca cu fractiune de norma la toate nivelurile.

3.Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale- 15 puncte

ART. 5
(1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute si cu programe de transport prestabilite de catre beneficiarul serviciului de transport sau de catre cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, si anume: transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de invatamant, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt salariati sau transportul angajatilor unui operator economic la si de la locul de munca.
(2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfasura pe teritoriul localitatii de autorizare sau intre aceasta si orice alta localitate de pe raza judetului respectiv.
(3) Abrogat.
--------
Alin. (3) al ART. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.

(4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) se executa cu autobuze detinute in proprietate, inmatriculate in judetul respectiv, sau in baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulatie stabilite de catre cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;
b) se executa de catre un operator de transport astfel cum este definit si licentiat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
c) persoanele transportate se imbarca si se debarca in statii stabilite special, in locul unde isi desfasoara activitatea sau la domiciliu/resedinta;
d) operatorul de transport rutier incaseaza de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilita in conformitate cu prevederile contractului de transport incheiat intre acestia;
e) persoanele transportate se legitimeaza pe baza legitimatiei de serviciu valabile.

(5) Conducatorul autobuzului este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente:
a) contractul de transport incheiat intre beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul si operatorul de transport rutier;
b) lista persoanelor transportate, ca anexa la contractul de transport;
c) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;
d) copia conforma a licentei de transport;
e) alte documente prevazute de legile in vigoare.

4.Procedura de judecata a plangerii contraventionale la instanta de fond, conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor- 15 puncte

ART. 33
(1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.
(2) In cazul in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

ART. 34
(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii. Dispozitiile art. 236^1 si ale art. 405 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata numai cu apel. Apelul se solutioneaza de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi sustinute si oral in fata instantei. Apelul suspenda executarea hotararii.
-----------
Art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

ART. 35
Plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere.

ART. 36
Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege.
----------
Art. 36 a fost modificat de art. 53 din ORDONANtA DE URGENta nr. 80 din 26 iunie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29


Speta 1 DREPT CIVIL

La data de 15 august 2012, intre X, in calitate de promitent vanzator si Y, in calitate de promitent cumparator, s-a incheiat o promisiune bilaterala de vanzare cu privire la un imobil compus din teren in suprafata de 500 mp si constructie casa de locuit, cu nr. cadastral xxx, situat in xxx, inregistrat in cartea funciara nr. xxx., prin care partile se obligau sa perfecteze in forma autentica actul de vanzare pana la data de 31 decembrie 2012. Partile au convenit ca pretul imobilului sa fie de 50.000 lei. La data incheierii promisiunii de vanzare, Y a platit catre X 5.000 lei, fara a mentiona ce reprezinta aceasta suma. in mod nejustificat, X nu s-a prezentat la notarul public in termenul stabilit, in vederea incheierii contractului de vanzare in forma autentica, desi Y l-a notificat in repetate randuri. intrucat imobilul este situat in apropierea locului sau de munca, Y isi doreste foarte mult sa-l dobandeasca. Se teme insa ca X sa nu-l instraineze, intrucat a aflat ca negociaza cu alte persoane.

Raspundeti la urmatoarele intrebari pe care vi le adreseaza Y:
1. Ce fel de obligatii se nasc intre parti in baza acestei promisiuni bilaterale de vanzare?
2. Ce actiune ar trebui sa introduca Y impotriva lui X pentru a deveni proprietarul imobilului?
3. Care este termenul de prescriptie al dreptului la actiune si de cand incepe sa curga?
4. Care este natura juridica a sumei de 5.000 lei platite de Y la data incheierii promisiunii bilaterale de vanzare?

Rezolvare:
1.Obligatii reciproce de a face (de a incheia contractul in forma autentica) - 10 puncte
2.Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract - 10 puncte
3.6 luni de la data cand trebuia incheiat contractul - 10 puncte
4.Avans din pretul convenit - 10 puncte