Plata prin SMS !

IN ATENTIA CONCURENTILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC

Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de Consilier juridic in cadrul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti:

- Codul civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul muncii;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;
- OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;
- O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
- HCL nr.220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti in societate comerciala pe actiuni, modificata si completata prin HCL nr. 289/13.08.2013