Plata prin SMS !

ANUNT SELECTIE MEMBRII CONSILII DE ADMINISTRATIE

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti in calitate de autoritate tutelara, potrivit Hotararii Consiliului Local nr.260/2012 si in confonnitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, anunta inceperea procesului de evaluare/selectie pentru membrii Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti astfel:

Cerinte pentru evaluare/selectie 3 membrii Consiliul de Administratuie, conform art.5, alin.2, litĄc"din O.U.G. nr.109/2011:
- persoana care potrivit legii nu este declarata incapabila sau a fost condamnata, potrivit prevederilor art.6 din O.U.G. nr. 109/2011;
- experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din domeniul privat.

Cerinte pentru evaluare/selectie un membru Consiliul de Administrate, conform art.5, alin.2, litĄb"din O.U.G. nr.109/2011:
- persoana care potrivit legii nu este declarata incapabila sau a fost condamnata, potrivit prevederilor art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 ;
- minim 5 ani experienta in domeniul de activitate al regiei autonome sau in activitatea de administrare de societati comerciale sau regii autonome.

Criterii de evaluare a candidatilor pentru Consiliul de Administratie:
1. Abilitati manageriale;
2. Capacitate de analiza si sinteza;
3. Indeplinirea cerintelor referitoare la experienta;
4. Abilitati de comunicare;
5. Capacitate de luare a deciziei.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Curriculum Vitae in format Europass;
2. Cazier judiciar;
3. Copie act identitate;
4. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidarului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
5. Copie Carnet de Munca / documente doveditoare;
6. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte experienta in administrarea/ managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din domeniul privat.

Candidaturile si documentele solicitate se depun pana la data de 30.07.2012, ora limita de depunere 12.00 la Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, B-dul Republicii, nr. 2, parter, camera 69 in plic inchis si sigilat unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.
Plicul va avea mentionat "Candidatura pentru membru Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de ... - art.5, alin. 2, lit...." precum si numele si prenumele.
Evaluarea candidatilor se va desfasura in perioada 31.07.2012 - 01.08.2012 la sediul Primariei Municipiului Ploiesti. Doar candidatiii eligibili vor fi contactati.