ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE RECRUTARE RESURSE UMANE


Tip anunt: Cumparari directe;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achizitie:
Contract de prestari servicii de recrutarea resurselor umane;
CPV: 79600000-0-Servicii de recrutare (Rev.2);

Descrierea contractului:
Achizitie expert independent resurse umane in vederea desfasurarii procesului de selectie/evaluare pentru 5 membri in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Transport Calatori Express S.A., conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016;

Valoarea estimata fara TVA: 35000.00 RON;

Conditii contract:
1.Perioada contractului: pana la data de 30.04.2017
2.Pretul contractului pe perioda de derulare a contractului este ferm, fara posibilitate de ajustare.
3.MODALITATI DE PLATA
a)20% din pretul contractului se va plati dupa depunerea de catre prestator a Raportului initial la sediul beneficiarului;
b)40% din pretul contractului se va plati dupa depunerea de catre prestator a Raportului de progres la sediul beneficiarului;
c)40% din pretul contractului se va plati dupa numirea administratorilor de AGA si incheierea contractelor de mandat dintre AGA si fiecare membru CA.

Conditii participare:
Conform documentatiei de atribuire,persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii de recrutare resurse umane vor transmite oferta astfel: - Documentele de calificare si formularul de oferta(formular 2) se vor transmite la adresa de e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro. - Propunerea financiara (contravaloarea totala a serviciilor) se va depune in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) la adresa www.e-licitatie.ro - Proceduri de atribuire/Cumparari Directe /catalogul de produse/servicii/lucrari "Pret catalog" cu denumirea: "Recrutarea si selectia membrilor Consiliului de Administratie - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti cod CPV 79600000-0".

Criterii adjudecare:
Criteriul de atribuire in baza caruia se va incheia contractul de servicii este: pretul cel mai scazut, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte: 26.01.2017;

Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228, si e-mail:gheorghe.oancea@ratph.ro.