ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE RECRUTARE RESURSE UMANE


Denumirea achizitie: Contract de servicii de recrutare resurse umane
CPV: 79600000-0-Servicii de recrutare (Rev.2)
Descrierea contractului: Prestarea de servicii de recrutare resurse umane - cod CAEN 7810, respectiv stabilirea criteriilor de selectie si selectia candidatilor care vor fi înscrisi în lista scurta pentru numirea Directorului General si a Directorului Financiar de catre Consiliul de Administratie in cadrul TCE Ploiesti, conform cu prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,actualizata si aprobata prin Legea 111/2016
Valoarea estimata fara TVA: 8000.00 RON
Conditii contract:
1.Perioada contractului: 60 zile
2.Pretul contractului pe perioda de derulare a contractului este ferm, fara posibilitate de ajustare.
3.Termen de plata: 30 de zile de la facturare.
4.Prestatorul stabileste criteriile de selectie împreuna cu comitetul de nominalizare.
5.Prestatorul efectueaza selectia candidatilor. 6.Prestatorul întocmeste lista scurta în vederea numirii directorilor de catre Consiliul de Administratie.
Conditii participare: Persoanele fizice/juridice interesate de a participa la prezenta procedura pentru atribuirea contractului de servicii de recrutare resurse umane vor transmite oferta astfel: - Documentele de calificare si centralizatorul de preturi(formular 2) se vor transmite la adresa de e-mail: gheorghe.oancea@ratph.ro. - Propunerea financiara (contravaloarea totala a serviciilor) se va depune în SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) la adresa www.e-licitatie.ro - Proceduri de atribuire/Cumparari Directe /catalogul de produse/servicii/lucrari – ,,Pret catalog’’ cu denumirea: ,,Servicii de recrutare resurse umane- Director General si Director Financiar- SC Transport Calatori Express SA Ploiesti – cod CPV 79600000-0’’
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 08.11.2016
Informatii suplimentare: Pentru participare si obtinerea documentatiei de atribuire persoanele interesate pot obtine relatii la Tel. 0244/543751, int.122; Fax. 0244/513228,mobil: 0760242238 si e-mail:achizitii@ratph.ro.